Auditorium

 • 0:00 - 0:00

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia quisquam repellendus, est ex inventore! Beatae perspiciatis ad corporis veritatis mollitia. Odio neque accusantium possimus, nobis, dolorum in sed suscipit necessitatibus.

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

Auditorium bis

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

Classroom

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia quisquam repellendus, est ex inventore! Beatae perspiciatis ad corporis veritatis mollitia. Odio neque accusantium possimus, nobis, dolorum in sed suscipit necessitatibus.

Auditorium

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

Auditorium bis

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lhkjkjnhkj

Classroom

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

 • 0:00 - 0:00

  lorem ipsum

DAY 1: 14 XI 2019

 • CYBERCOMPETITION
  9:00 - 9:15

  WELCOME/ INTRODUCTION

  czytaj więcej  

  Borys Stokalski, R3THINK

  Głównym celem tegorocznej edycji Digital Champions jest odkrywanie taktyk, praktyk i rozwiązań, które pomagają osiągnąć większą konkurencyjność w biznesie i na arenie społeczno-politycznej.

  Zbadamy wątek hiperkonkurencji – wysoce nieprzewidywalnego, burzliwego, niestabilnego środowiska gospodarczego i politycznego, powstającego w wyniku przyspieszających innowacji technologicznych.

  --------------

  Our main goal for Digital Champions 2019 edition is to discover tactics, practices and solutions that help achieve greater competitiveness in business as well as on the socio-political arena.

  We will explore the topic of hypercompetition - a highly unpredictable, turbulent, unstable economic and political environment arising from accelerating technological innovations.   

 • CYBERCOMPETITION - EXPERIENCE ECONOMY
  9:15 - 10:00

  CYBERCOMPETITION AND THE FUTURE OF ENTERTAINMENT

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Jarosław Śmietana Teamplay, Bartosz Pawlik Frenzy.pl, Paweł Miechowski 11bit Studios, Piotr Babieno Bloober Team, Mateusz Kowalczyk TeamPlay

  W tej sesji zagłębimy się w ANATOMIĘ e-SPORTU: e-Sport jako globalne zjawisko – geneza, miejsca największej eksploatacji, kultura eSportu (drużyny, ligi, rozgrywki, publiczność itp), najciekawsze insighty z badań polskiego esportu oraz doświadczenia z polskiego rynku m.in. siła polskiej sceny e-Sportowej, polscy esportowcy na tle świata. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania jak to zjawisko się monetyzuje, i jak może się rozwijać w najbliższej przyszłości.

  Celem dalszej części debaty będzie pokazanie TRANSFORMACJI PRODUKTÓW ROZRYWKOWYCH na przykładzie gier i opartych na grach formatów. Przykładowe wymiary tej transformacji, o których będziemy rozmawiać to:
  • Od konsumpcji treści do ich przeżywania (indywidualnego i wspólnego).
  • Od czystej rozrywki do meaningful games i gier aspirujących (z powodzeniem?) do bycia produktami kultury
  • Od przeżywania do współtworzenia i rywalizacji (np formule roleplay).
  • Od gier do “meta gier” (zjawisk, w których gra/granie staje się jedynie tworzywem dla kolejnej warstwy doświadczeń)
  • Konwergencja produktów rozrywkowych (film / gra / event)

 • MASTERMIND INTERVIEW
  10:00 - 10:45

  MAREK KAMIŃSKI. EXTREME EXPLORER AND TECHNOLOGY

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Marek Kamiński, Wojciech Olszewski - SCOTT TIGER

  Z Markiem Kamińskim porozmawiamy m.in. o projekcie AI No Trace Expedition. To ekscytujący przykład projektowania ekstremalnych doświadczeń wykorzystujących możliwości technologii, która ma stać się swego rodzaju współtowarzyszem tej wyprawi. Podróżnika wspierać ma bowiem humanoidalny robot, NOA, stanowiący swego rodzaju pośrednika między człowiekiem a światem informacji i cyfrowych usług, w tym usług wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji. 

  O podróży jaką stanowi tworzenie koncepcji zaangażowania technologii w projekt eksploracji – niemal równie ekscytującej co wyprawa Marka – opowiadać będzie Wojciech Olszewski, innowator i przedsiębiorca, szef firmy Scott Tiger zaangażowanej we wspieranie wyprawy AI NTE.

  Założeniem wyprawy jest zwrócenie uwagi na relację pomiędzy człowiekiem a maszyną, pokazanie jak można wykorzystać technologię do przeciwdziałania zmianom klimatu, przede wszystkim jednak stanowi ona swego rodzaju eksperyment dotyczący wartości oferowanej przez technologię w tak specyficznym doświadczeniu jakim jest eksploracyjna wyprawa. Jest ciekawą próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o sens i wartość technoewolucji. Te kwestie od lat analizujemy na forum Digital Champions – choć w odróżnieniu od Marka Kamińskiego, w bardzo komfortowych warunkach.

  ---------------

  This Mastermind Interview with Marek Kamiński, Polish explorer, who is currently preparing for an amazing expedition within the “AINTE 2019: AI No Trace Expedition 2019” project.

   We will talk with Marek Kamiński, among others about the AI ​​No Trace Expedition project. This is an exciting example of designing extreme experiences, technology being a de facto companion of this expedition. The explorer is to be supported by a humanoid robot, NOA, acting as an intermediary between man and the world of information and digital services, including services using artificial intelligence.

  Wojciech Olszewski, an innovator and entrepreneur, head of the Scott Tiger company involved in supporting the AI NTE expedition will join the interview. Wojtek will tell us about the journey of creating a concept of technology involvement in an exploration project - almost as exciting as Marek's expedition.

  The premise of the expedition is to draw attention to the relationship between man and machine, to show how technology can be used to combat climate change, but above all, it is a kind of experiment about the value offered by technology in such a specific experiment as an exploratory expedition. It is an interesting attempt to find an answer to the question about the sense and value of technoevolution. We have been debating these issues for some time on the Digital Champions forum - albeit unlike Marek Kamiński, in very comfortable conditions. • 10:45 - 11:00

  COFFEE

 • CYBERCOMPETITION - EXPERIENCE ECONOMY
  11:00 - 11:40

  EXPERIENTIAL MARKETING

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Marcin Kobylecki - Tengent studio.pl, Wojciech Jeznach - Fantasy expo  

  Gamifikacja przestrzeni, kreowanie światów, wydarzenia eSportowe … Świat Experience Economy staje się dzisiaj nie tylko okazją do tworzenia innowacyjnych produktów i usług adresujących silne emocje, lecz również narzędziem dla edukacji czy przekazu idei składających się na architekturę marek. Ten element ekosystemu gospodarki wrażeń mieliśmy okazję oglądać przy okazji sesji Art-Tech-Design w roku 2017. W tym roku przyjrzymy się mu od strony projektów biznesowych i nowych form marketingu.

  ------------

  Gamification of real world space, creation of srtificial worlds, eSports events ... World Experience Economy is today not only an opportunity to create innovative products and services addressing strong emotions, but also a tool for education or the transmission of ideas that make up brand architectures. We had the opportunity to watch this aspect of experience economy during the Art-Tech-Design session in 2017. This year we will look at it from the perspective of business projects and new formats of marketing.

   

 • MASTERMIND INTERVIEW
  11:40 - 12:30

  JACEK DUKAJ ON CIVILIZATION OF EXPERIENCES

  czytaj więcej  

  Rozmowa z Jackiem Dukajem m.in. o jego definicji i diagnozie zjawisk towarzyszących technoewolucji. W wywiadzie oprzemy się m.in. o tezy, które pisarz stawia w „Po piśmie”, wydanym w 2019 cyklu brawurowo napisanych esejów opisujących transformację naszej cywilizacji dokonującej się dzięki technologiom transferu przeżyć. 

  Dopiero po miesiącach żonglowania surowymi ideami pojąłem, w jaką grę tu gram. Próbuję mianowicie pokazać dzieje człowieka jako następstwo różnych metod transferu przeżyć. A jako napęd tych dziejów – instynkt uzewnętrznienia przeżyciaJest to więc także próba uświadomienia znaczenia i wpływu tych metod nie tylko na kulturę i cywilizację człowieka, ale na samo człowieczeństwo.” Cytat z „Po piśmie”, Wydawnictwo Literackie.


  -----------------

  A mastermind interview with Jacek Dukaj – thinker, author, philosopher and futurist. The interview will explore the course of technoevolution, when it crosses – according to Jacek – the boundary between civilization shaped by written language and civilization of shared experiences mediated by technology. In-depth analysis of this phenomenon has been layed out by the ingenious essays contained in “After Writing” (“Po piśmie”), recent book by Jacek Dukaj published in 2019.

  "It wasn't until months of juggling raw ideas that I realized what game I was playing here. Namely, I try to show human history as a consequence of various methods of transferring experiences. And as the drive of this history - the instinct to manifest the experience. Therefore, it is also an attempt to realize the significance and impact of these methods not only on human culture and civilization, but on humanity itself. " A quote from “Po piśmie”, Wydawnictwo Literackie.

 • 12:30 - 13:00

  LUNCH

 • CYBERCOMPETITION - MASTERING ECOSYSTEM STRATEGIES
  13:00 - 13:30

  MAKER DAO

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Lasse Birk Olesen, Maker Dao 

  Sesję poświęcimy jednej z najciekawszych innowacji w świecie cyfrowego biznesu: Rozproszona, Autonomiczna Organizacja (Distributed Autonomous Organization – DAO). Fenomen ten zmusza do redefinicji odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące biznesu:  czym jest firma, jakie są granice automatyzacji i rola ludzi w biznesie, jaka kreowana i dystrybuowana jest wartość ekonomiczna. Gościem tegorocznej konferencji będzie Lasse Birk Olesen, Head of Integrations, MakerDAO, jednego z wiodących projektów w obszarze DeFi (Decentralized Finance) na świecie oparty na modelu DAO.

  ------------

  The session will be devoted to one of the most interesting innovations in the world of digital business: Distributed Autonomous Organization (DAO). This phenomenon forces us to redefine the answers to fundamental questions about business: what is a company, what are the limits of automation and the role of people in business, how can the economic value be created and distributed. This year's conference will host Lasse Birk Olesen, Head of Integrations, MakerDAO, one of the leading DeFi (Decentralized Finance) projects in the world based on the DAO model.

 • CYBERCOMPETITION - MASTERING ECOSYSTEM STRATEGIES
  13:30 - 14:30

  REDEFINING FINANCE AND ECONOMY WITH DIGITAL ECOSYSTEMS

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Sylwia Bilska – FinTech Enthusiast, General Manager Edenred (prowadzenie panelu), Lasse Birk Olesen - Maker Dao, Marat Azatjan - Business Development Revolut, Krzysztof Pycia - Sales Director at Blue Media, Tomasz Jakubczyk - Strategic Business Development CASHAP

  Panel pod patronatem: BLUE MEDIA


  Kontynuacją spotkania ze światem DAO będzie debata poświęcona innowacjom wyrastającym w świecie finansów poza obszarem opanowanym przez tradycyjnych graczy. W ramach debaty poruszymy następujące kwestie:

  • PSD2 - jak zbudować paneuropejski ekosystem dla niebankowych instytucji finansowych
  • Fintech: gracze niszowi lub podmioty „bankowe”
  • Czynniki sukcesu aplikacji niebankowych: luki w generowaniu, UX, partnerzy biznesowi, elastyczność…
  • Usługi dodane oparte na PSD2 - czy to faktycznie błękitny ocean?
  • W świecie przepisów - jak sobie z tym poradzić jako rosnący FinTech

  ----------

   The meeting with the DAO world will be followed by a debate on innovations growing in the world of finance outside the area controlled by traditional players, covering topics such as:

  • PSD2 – how to build pan-european ecosystem for non-banking financial institutions
  • Fintech: niche players or “bank-like” entities
  • Factors of success for non-banking apps: generation gaps, UX, business-partners, flexibility…?
  • Value added services based on PSD2 – is there a blue ocean?
  In the world of regulations – how to cope with that being a growing FinTech
 • CYBERCOMPETITION - MASTERING B2B2C STRATEGIES
  14:30 - 15:20

  MASTERING ECOSYSTEM STRATEGIES. BEING SMART ABOUT SMART MOBILITY

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Przemysław Szufel SGH, Krzysztof Urban Free.now, Martyna Abendrot-Miłuńska - PTV Group, Marcin Adamski, Urząd m.st. Warszawy, Andrzej Tarasiewicz R3THINK

  Jesteśmy świadkami rozwoju nowej mobilności miejskiej. Od motocykli i skuterów po autobusy i tramwaje, od taksówek po wspólne użytkowanie samochodu, wynajem samochodów lub metro… Aplikacje mobilne gromadzą się w naszych smartfonach, a my możemy się cieszć swobodą poruszania, jaką daje ten zalew możliwości. Mamy nadzieję, że miasto będzie mniej zatłoczone, zdrowsze i przyjazne dla środowiska, a jednocześnie oczekujemy kolejnych innowacji w zakresie mobilności - być może samochodów bez kierowcy, miejskiej taksówki powietrznej lub hiper-pętli.

  Ale czy naprawdę jesteśmy pewni, że dostaniemy to, na co liczymy? Czy wzrost złożoności transportu miejskiego koniecznie prowadzi do pozbawionego tarcia, wydajnego ekosystemu transportu, który rozwiązuje rzeczywiste problemy? A może to kolejne szaleństwo naszej konsumpcji?

  Nasz panel - eksperci w dziedzinie inteligentnej mobilności - omówi sposób definiowania wyzwań związanych z mobilnością, opracowywania rozwiązań, które mogą faktycznie im podołać, bez tworzenia ostrzejszych i trudniejszych do rozwiązania problemów.

  -----------
  We are witnessing the rise of new urban mobility. From bikes and scooters to buses and trams, from taxis to car sharing, car pooling or tube … The mobility apps are piling up in our smartphones as we enjoy the freedom of movement represented by all those choices. We hope for less congested, healthier and environment friendly city, while looking forward to next mobility innovation – perhaps driverless cars, urban air taxi or a hyperloop.

  But are we really sure to get what we hope for? Does the growth of complexity of urban transport necessarily lead to a frictionless, efficient transport ecosystem which solves real world problems? Or is it yet another consumer driven madness?

  Our panel – experts in the area of smart mobility – will discuss how to define the mobility challenges, design solutions that might actually address them without creating problems more acute and difficult to solve.

 • 15:20 - 15:30

  COFFEE

 • AI DEEP DIVE
  15:30 - 16:20

  FUTURE OF AI

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Bogumił Kamiński - SGH, Konrad Maj - Uniwersytet SWPS, Błażej Osiński - Deepsense.ai, Piotr Beńke IBM


  Temat ewolucji AI jest obecny w Digital Champions od 2016 roku, kiedy VeeBee - robot dostarczony przez polską firmę robotyczną, VersaBox, witał gości i oficjalnie otworzył konferencję. Wtedy też świętowaliśmy sukcesy AlphaGo. Od tego czasu każda edycja Digital Champions zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji, technologii będącej prawdopodobnie jednym z najważniejszych osiągnięć w technoewolucji.

  W tym roku zgromadzimy grupę ekspertów AI, którzy pomogą nam śledzić osiągnięcia, postępy, wyzwania i scenariusze ewolucji różnych rodzajów AI. Ich wkład będzie oparty na bieżących badaniach naukowych i rzeczywistych przykładach zastosowań.


  ---------------
  The theme of AI evolution is present on Digital Champions since 2016, when the VeeBee – robot provided by Polish robotic Company, VersaBox, has been greeting guests and oficially opened the conference. Also – this was the year when we have celebrated the successes of AlphaGo. Since then every edition is addressing the progress of AI – arguably one of the most important developments in technoevolution.

  This year we will bring together a group of AI experts who will help us track the achievements, advancements, challenges and evolution scenarios of various AI flavors. Their contribution will be based on current scientific research and real world examples of its application.  

    

   

 • AI DEEP DIVE
  16:20 - 17:00

  AXIOLOGY & METAPHYSICS OF TECHNOEVOLUTION

  czytaj więcej  

  Prelegenci: ojciec dr Mariusz Tabaczek OP (zakon Dominikanów), dr Aleksandra Przegalińska - ALK, dr hab Marcin Gorazda - Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polska Sieć Filozofii Ekonomii, Jacek Królik - R3THINK

  Kontynuacją ubiegłorocznej dyskusji na temat szans i wyzwań związanych z technoewolucją, oraz „codą” do debaty o przyszłości AI, będzie debata o aksjologii i metafizyce. Zwrócimy się do filozofów i naukowców, aby pomogli nam w eksploracji i analizie zmian w mapie idei, wartości i przekonań stanowiących sensotwórczą tkankę społeczeństwa dotkniętego gwałtownym procesem rozwoju i upowszechniania cyfrowych technologii. 

  ----------------

  The session on axiology and metaphysics will be a continuation of last year's debate on the opportunities and challenges associated with techno-evolution, and the "coda" for the debate on the future of AI. We will turn to philosophers and scientists to help us explore and analyze changes in the map of ideas, values and beliefs constituting the fabric of a society affected by the rapid process of development and dissemination of digital technologies.

DAY 2: 15 XI 2019

 • CYBERCOMPETITION
  9:00 - 10:00

  WARFARE XXI. DIGITAL BATTLEFIELD, CYBER THREATS & TECHNOLOGY SUPREMACY

  czytaj więcej  

  Prelegenci: płk. Piotr Gąstał - b.dowódca GROM, Yochai Corem - CYESec, Piotr Wojciechowski - WB Electronics, Stefan Stefaniak - T-Systems 


  Kontynuacja sesji cieszącej się niezwykłą popularnością na Digital Champions 2018. Opowiemy o tym, jak cyfryzacja i rozwój technologii wpłynęły na doktryny prowadzenia działań na polu walki. Poruszymy kwestię rozwoju koncepcji Network Centric Warfare, programów typu „Future Soldier”, innowacji technologicznych z obszaru AI / IoT.

  Zaprezentujemy jakie nowe – czysto cyfrowe – narzędzia ofensywne i defensywne rozwijają się dzisiaj począwszy od propagandy (computational propaganda) skończywszy na atakach na krytyczną infrastrukturę. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób przewaga technologiczna staje się narzędziem budowania supremacji politycznej (przykład – rozgrywki techno-polityczne wokół 5g).

  ----------------

  Continuation of the much applauded session of Digital Champions 2018. We will talk about how digitization and technology development influenced the military doctrines. We will discuss the issue of developing the Network Centric Warfare concept, "Future Soldier" programs, and technological innovations in the AI / IoT area.

  We will present what new - purely digital - offensive and defensive tools are developing today, starting from computational propaganda and ending with attacks on critical infrastructure. We will talk about how technological advantage becomes a tool for building political supremacy (example - techno-political games around 5g).

 • CYBERCOMPETITION
  10:00 - 10:20

  DIGITAL WARFARE. SPEED. EXPLORING INFORMATION SUPERIORITY IN BUSINESS

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Aleksander Poniewierski - EY

  „Prawie każda innowacja spowodowała przyspieszenie rozwoju najważniejszych dziedzin życia. Kolejne wynalazki powstały dzięki połączeniu z innymi wynalazkami. Dzięki takiemu połączeniu każdy kolejny etap rozwoju był szybszy niż poprzedni i oznaczał, że następny byłby jeszcze szybszy. Nazywam to zjawisko SPEED. Ma swój początek, ale nie ma końca ”. W ten sposób Aleksander Poniewierski wprowadza czytelników do swojej nowo wydanej książki - „SPEED. Bez ograniczeń w erze cyfrowej”. Począwszy od tych refleksji, zagłębimy się w broń ostateczną w cyfrowej rywalizacji - umiejętność wykorzystywania chwilowych asymetrii informacji dla korzyści biznesowych.

  -----------

  "Almost every innovation has driven the acceleration of the development of the most important areas of life. Subsequent inventions came into being through combination with other inventions. Thanks to such coupling, each subsequent stage of development was faster than the previous one and meant that the next one would be even faster. I call this the SPEED phenomenon. It has its beginning, but it has no end." This is how Aleksander Poniewierski introduces readers to his newly published book - "SPEED. No Limits in the Digital Era". Starting from this insight we will dive deep into the ultimate weapon in digital warfare - the capability to  explore minute assymetries of information for business advantage.

 • CYBERCOMPETITION
  10:20 - 11:10

  DIGITAL WARFARE. THE RULES OF (CUSTOMER) ENGAGMENT

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Tomasz Karwatka - Divante Grupa OEX, Kamil Lupa - FRISCO, Filip Duszczak - InStream (d.Growthlab), Radek Sosnowski - Tagmax


  Pozyskiwanie klientów (Customer Engagement) jest obszarem gwałtownej rywalizacji w cyfrowym świecie. Nic dziwnego - gracz, który jako pierwszy dostrzeże potencjalnego klienta w odpowiednim „biznesowym momencie”, wpłynie na niego lub na kontynuację oferty wartości i przekształci się w klienta zostaje zwycięzcą. Na hiperkonkurencyjnych rynkach nie ma nagrody za drugie miejsce. W tej sesji omówimy reguły gry i narzędzia stosowane przez odnoszące sukcesy firmy zarówno w branży B2C, jak i B2B.

  Wprowadzeniem do sesji będzie nowa odsłona raportu e-Commerce Trends –  międzynarodowego badania trendów technologii w e-commerce, realizowanego przez Divante i Kantar, jedną z największych globalnych agencji badawczych.

  ---------------

  Customer engagement is the area of most fierce digital competition. No wonder - the player that will be first to spot a potential customer in a right "business moment", influence her or him to follow up the value proposition and convert into a client is the winner. On hypercompetitive markets there is no price for being second. In this session we will discuss the rules and tools employed by successful companies both in B2C as well as B2B business.

  The introduction to the session will be a new release of the “e-Commerce Trends“ report. This is an international study of e-commerce technology trends, carried out by Divante and Kantar, one of the largest global research agencies.

 • 11:10 - 11:20

  COFFEE

 • CYBERCOMPETITION
  11:20 - 12:00

  DIGITAL WARFARE. AGILE, CONNECTED, DATA DRIVEN

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Artur Wojtaszek - OEX24, Piotr Matysik - Marketplanet, Filip Stachura - Appsilon, Paweł Borkowski, Integral Solutions


  Podczas tej sesji chcemy pokazać fundamentalną współzależność trzech aspektów cyfrowego biznesu. Jego zwinność, jakość jego ekosystemu i biegłość w uzyskiwaniu przewagi informacyjnej w krytycznych cyklach biznesowych.

  Co tak naprawdę oznacza “organizacja oparta na danych”? Jak zdolność wykrywania i rozpoznawania zdarzeń oraz reagowania na nie z odpowiednią szybkością, dokładnością i skutecznością wiąże się z architekturą ekosystemu biznesowego? Jaka jest zgodność między sprawnością biznesową a nowoczesnym, rozproszonym procesem analitycznym lub wykorzystaniem chmury w architekturze rozwiązań Business Intelligence / Data Science?

  Misją tego panelu jest dostarczenie praktycznych informacji i inspiracji dla każdego, kto musi połączyć zwinność, spójność i opanowanie danych, aby pozostać liczącym się graczem na hiperkonkurencyjnych rynkach. Czyli w zasadzie każdy w świecie cyfrowego biznesu.

  -------

  During this session we want to make clear the fundamental interdependency of the three aspects of successful digital enterprise. Its agility, its ecosystem and its proficiency in achieving information superiority in critical business cycles.

  What it really means to be data driven organization? How is the capability to sense and recognize events and act on them with speed, accuracy and effectiveness related to the architecture of business ecosystem? What is the correspondence between business agility and modern analytical workflow or cloud native Business Intelligence / Data Science architecture?

  The mission of this panel is to provide practical insights and inspirations for everyone who needs to combine agility, conectiveness and data mastery to remain relevant on hypercompetitive markets. Which is pretty much everyone in the world digital business.

   

   

 • DIGITAL MAKING
  12:00 - 13:00

  THE FUTURE OF MANUFACTURING MADE TODAY

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Thomas Kaiser - Mercedes Benz, Monika Bogucka - Mercedes Benz, Przemysław Sokołowski - Autodesk, Paweł Wasilewski - Transition Technologies PSC


  End-to-end engineering, cyfrowe bliźniaki, systemy cyber-fizyczne, przemysłowy internet rzeczy ... Chyba nie ma lepszej okazji do implementacji transformacyjnej wizji, takiej jak Przemysł 4.0, niż inwestycja typu „greenfield”. Tworzenie od podstaw infrastruktury dla nowoczesnej produkcji w oparciu o koncepcje fabryki przyszłości, to działanie głęboko racjonalne.

  Będziemy mieli okazję zobaczyć i usłyszeć jak tego typu szansa może być w praktyce wykorzystana z pierwszej ręki – od ludzi którzy podjęli się odpowiedzialności za zbudowanie nowoczesnej fabryki Mercedesa w Jaworze i uruchomienie w niej produkcji.

  Zobaczymy też jak wizjonerska, globalna firma technologiczna podejmuje się redefinicji procesu projektowania i produkcji w oparciu o możliwości oferowane przez technologię Machine Learning capabilities. 

  Zapoznamy się też z realnymi przykładami praktycznych zastosowań technologii AR (Augmented Reality) w przemyśle. 

  -------------

  End-to-end engineering, digital twins, cyber-physical systems, industrial cloud ... There is arguably no better opportunity to implement a transformational vision, such as Industry 4.0, than a greenfield operation. It makes every sense to build future manufacturing capacity applying future oriented thinking.

  We will see how such opportunity is being explored by leading global manufacturing organisation learning from people who have been responsible for building and launching the modern Mercedes factory in Jawor. We will also see how a visionary global tech company redefines the engineering and manufacturing processes with Machine Learning capabilities. Last - but not least - we will learn about some real world, practical use cases related to application of Augmented Reality tech in manufacturing. 

   

 • 13:00 - 13:15

  COFFEE

 • ENGINES OF INNOVATION
  13:15 - 14:15

  NEW SPACE – THE DIGITAL FRONTIER

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Dariusz Śliwowski - ARP, Bartosz Sokoliński - ARP, Damian Rodziewicz -  Appsilon, Robert Wagemann - ICEYE, Jędrzej Kowalewski -Scanway


  "Space. The final frontier”. Te magiczne słowa otwierały każdy odcinek Star Treka, kultowego serialu science fiction oglądanego przez kilka pokoleń. Być może nie mamy jeszcze napędów Warp lub technologii byłaby w stanie nas teleportować, ale z pewnością zaczyna się dziać coś bardzo ciekawego.

  Ruch NewSpace otwiera niższe orbity Ziemi dla startupów, koszty transportu spadają, a technologie, a także wiedza na temat budowy satelitów stają się dostępne dla inżynierów i elektroników niekoniecznie związanych dotąd z branżą kosmiczną.

  Tańszy dostęp do przestrzeni kosmicznej otwiera to terytorium dla przedsiębiorców, którzy mają twórcze pomysły wykorzystania danych z kosmosu tutaj na Ziemi, z korzyścią dla naukowców i społeczeństwa. NewSpace stanowi fundamentalne przejście od branży, która była w dużej mierze zależna od agencji rządowych (i pieniędzy podatników), do bardziej zwinnego i niezależnego sektora prywatnego, który opiera się na innowacjach, pracując przy znacznie mniejszych budżetach niż wczesny przemysł kosmiczny.

  Nasi paneliści reprezentują firmy sektora NewSpace, eksperci zaangażowani w rozwój usług opartych na danych kosmicznych oraz ARP - agencję rządową, która uznała NewSpace za strategiczny obszar inwestycji obejmujący badania i rozwój oraz finansowanie rozwoju biznesu. Pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób NewSpace jest podobny oraz jak się różni od dobrze znanych rewolucji infrastrukturalnych ery cyfrowej. Podzielą się marzeniami, które ich motywują, zaprezentują osiągnięcia i omówią modele biznesowe stojące za NewSpace.

  ------------
  "Space. The final frontier.” These magical words have opened every episode of Star Trek, a classic sci-fi series watched for several generations. We may not yet have the Warp drives or a transporter platform that would be able to teleport us, but something interesting is starting to happen.

  NewSpace movement opens the lower Earth orbits for startups as the costs of transport go down, and the technologies as well as the know how of building satellites becomes available to mainstream engineering teams.

  Cheaper access to space opens this territory for entrepreneurs who have creative ideas related of how to put the data from space to use here on Earth, for the benefit of scientists and the general public. NewSpace marks the fundamental shift from an industry which was heavily dependent on government agencies (and taxpayers’ money) to a more agile and an independent private sector that relies on innovation, working with much smaller budgets than the early space industry.

  Our panelists represent the NewSpace companies, experts involved in developing space data based services and ARP – government agency that recognized NewSpace as a strategic area involving R&D and business development funding. They will try to help us understand how is the NewSpace similar, and how it differs, from the well known infrastructure revolutions of the digital age. They will share the dreams that motivate them, present the achievements and discuss the business models behind the NewSpace.

   

 • ENGINES OF INNOVATION
  14:15 - 15:15

  HAVE YOU GOT WHAT IT TAKES TO WIN BIG IN TECH?

  czytaj więcej  

  Prelegenci: Sylwia Kujawska-Frydrych - Amberstone Associates, Ewa Łabno Falęcka - Mercedes Benz, Grażyna Piotrowska-Oliwa - Virgin Mobile, Jarosław Mastalerz - mAccelerator, Krzysztof Tarka - Tarka Executive's


  Sylwia Kujawska-Frydrych poprowadzi panel doświadczonych kobiet i mężczyzn, przedsiębiorców i menedżerów biznesu w jednym celu. Jest nim analiza cech, możliwości, sposobu myślenia i umiejętności, które pomogły im osiągnąć sukces w biznesie opartym na technologii, oraz znaleźć wzorce, które wyróżniają liderów i zespoły przywódcze. Jeśli jest coś więcej niż zwykłe szczęście, co zamienia pracowitych mężczyzn i kobiety w symbole udanej kariery technologicznej - ten panel jest najlepiej wykwalifikowanym zespołem, aby „to” odkryć!

  ----------
  Sylwia Kujawska-Frydrych will lead a panel of experienced entrepreneurs and business managers with one aim. To analyse the qualities, capabilities, mindset and skills that have helped them achieve success in the technology based business in order to find patterns that make true leaders and leadership teams. If there is anything else than a sheer luck, that turns hardworking men are women into symbols of successful tech career – this panel is the best qualified team to find it!


Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję